Cecey Éva utca

Az utcanév története ­­­­

A Sáncban, a Gárdonyi-ház közelében található meredek utca.

Cecey Éva életrajza

Fiktív személy, regényalak. Gárdonyi Egri csillagok című regényében Bornemissza Gergely gyermekkori társa, később a felesége. Bornemisszának egyébként két felesége is volt, Fügedi Erzsébet és Sygher Dorottya, „az Én szerelmes feleségem, Dorkó asszon”, ahogyan egyik levelében írta. Cecey Éva viszont az írói fantázia szülötte.

Részlet az Egri csillagok c. regényből

Mikor Éva felocsúdott a kábulatából, csend volt körülötte. Hol van? - nem tudta.
Néz. Eszmélkedik. Düledezett gerendaépület... A gerendák között tiszta, holdas ég s fehéren ragyogó csillagok... A derekát fájón nyomja valami kemény. A feje is valami hideg nedvességben...
Fásult kézzel nyúl a dereka alá. Kőporra tapint, s egy almányi, hideg vasgolyóra.
Akkor egyszerre megtisztázódott előtte minden.
Csend van. Tehát vége a harcnak. Vajon ki az úr a várban? A török-e vagy a magyar? Az emelvényen egy őrnek egyforma dobbanású, lassú járása hallatszik: egy, kettő, három, négy...
Éva fölkelne, de mintha ólomból volna a feje. Annyit mégis lát e mozdulattal, hogy a bástya közelében van, s hogy mellette egy asszony fekszik hason, s egy katona, akinek nincs feje.
Irgalom Istene, ha a török az úr...
A gerendákon át lámpafény vöröslik. Emberi lépések közelednek. Rekedt férfihang hallatszik:
- Az apródot vigyük-e előbb vagy az asszonyt?
Ó, hála Istennek: magyar a beszéd!
- Mind a kettőt - feleli a másik.
- Mégis, az apród...
- Vigyük hát az apródot. A kapitány úr még fenn van.
S megálltak Évánál.
- A palotához vigyük vagy a többi közé?
- A többi közé. Halottnak ez is csakolyan halott, mint a többi.
Megfogta egyik lábtól, másik a hóna alatt, és ráemelték a saroglyára.
Éva megszólalt:
- Emberek.
- Nini, hát él az ifiúr? Hál' istennek, Balázs úrfi! Akkor a palotába vigyük.
- Emberek - rebegte Éva -, él-e az uram?
- Él-e? Hát hogyne élne! Most kötik a borbélyok a lábát a kapitány úrnak.
- Gergely hadnagyot kérdem én.
- Gergely deák urat?
És meglökte a társát:
- Félrebeszél.
Az ember a markába köpött. Megfogták a saroglya két végét, és fölemelték.
- Emberek - szólt Éva szinte kiáltva -, feleljetek nekem: él-e Bornemissza Gergely főhadnagy úr?!
Hogy ilyen parancsoló hangon szólott, a két ember csaknem egyszerre felelt:
- Él hát.
- Sebesült-e?
- Keze, lába.
- Vigyetek hozzá.
A két paraszt megállt.
- Hozzá?
Az egyik fölkiáltott az őrnek:
- Hé, vitéz! Gergely hadnagy úr merre van?
- Mit akartok? - hangzott alá a Gergely hangja.
- Balázs ifiúr van itt, tekintetes uram. Valamit akar mondani.
A lépcsőn közeledő, lassú lépések hangja. Gergely jön sántikálva. Lámpás van a kezében. A lámpásban gyertya ég.
A lépcsők alján megáll, és szól valakinek:
- Lehetetlen, hogy holnap harc legyen. Annyi a halott, hogy két nap se bírják eltakarítani.
A lámpás közeledik.
- Vegyétek le a sisakomat - mondja Éva.
A paraszt a csathoz nyúl az asszony álla alatt.
Gergely akkor ér oda.
- Szegény Balázskám - mondja. - No de csakhogy élsz.
A paraszt lecsatolja, levonja a sisakot. Éva fejébe égető fájdalom nyilallik belé.
- Jaj! - kiáltja csaknem sikoltva.
Mert beleragadt a sisak bélése a vérbe és hajba, s a paraszt bizonyára nem tudta, hogy a fején a seb a fekvőnek.
Gergely letette a lámpást, és az asszony fölé hajolt.
Az asszony látta, hogy még most is olyan kormos a Gergely arca, mint volt. A bajusza, szakálla, szemöldöke lepörkölődött. A jobb keze vastag kötésben.
De az ő arca is felismerhetetlen volt. Annyi vér és annyi korom volt rajta. Csak a szeme fehére látszott ki a véres, füstös arcból.
Gergely idegein ugyanaz a meleg áramlás futott végig, amit akkor érzett, mikor a kerék dolgában járt, s a palota ablakában ugyanezeket a szemeket látta.
S a két szempár egy pillanatig egymásra irányult.
- Gergely! - szólalt meg ekkor az asszony.
- Éva! Éva! Hogy kerülsz te ide!
S mivelhogy abban a percben összecikázott az agyában mindaz, amit a gyermekéről hallott, s mindaz, amit az apródnak vélt alak viselkedésében látott, megértette a legkeserűbbet a kérdés pillanatában. A könny kicsordult mind a két szeméből, és végigfutott puskaporfüstös orcáján.

Látnivalók

Az utcában műemlék épület nem található.


Térkép


Forrás

Irodalom

  • Bakos József – Fekete Péter: Eger és Felnémet földrajzi nevei. 2., köt. A belterület nevei. Eger, 1973
  • Gárdonyi Géza: Egri csillagok. Bratislava, 1953 [p. 463-465.]
  • Kiss Péter: Hatszáznégyen Eger múltjából 1944-ig. Eger, 2007
  • Sugár István: Bornemissza Gergely deák élete. Eger, 1984
  • Sugár István: Az egri vár és viadala. Bp., 1971

Képek

1. kép, Cecey Éva és Bornemissza Gergely Várkonyi Zoltán filmjében (Venczel Vera és Kovács István)
2. kép, Utcatábla
3. kép, Utcarészlet
4. kép, Utcarészlet


Írta és fényképezte: Pálfalvi Tamás