Tittel Pál utca

Az utcanév története ­­­­

A Tittel Pál csillagászról elnevezett utca Egerben a Hadnagy úti lakótelepen található, a Hell Miksa utca déli végéből kiinduló zsákutca.

Tittel Pál életrajza

Tittel Péter Pál 1784. június 28-án Pásztón született (az anyakönyvi bejegyzés szerint 28-án, de Tittel 1830-ban kelt latin nyelvű önéletrajza szerint 29-én) Tittel János kádármester és Krón Margit gyermekeként.

Iskoláit Pásztón, Gyöngyösön, majd Kecskeméten végezte. Az 1800/01-es tanévben belépett az egri kispapok közé. Filozófiai és teológiai tanulmányait az 1805/06-os tanévben fejezte be. Utolsó tanévében kinevezték könyvtárossá, majd a Líceum matematikatanárává és egyidejűleg a szeminárium mindkét évfolyamának prefektusává.

1807. január 4-én áldozópappá szentelték. Báró Fischer István egri érsek 1809-ben őt nevezte ki a Líceumban működő Érseki Csillagvizsgáló vezetőjévé.

Fischer érsek 1810. szeptemberétől tíz hónapos tanulmányútra küldte Bécsbe, hogy az ottani obszervatóriumban csillagászatot tanuljon. 1811. augusztusában visszatért Egerbe. 1815. szeptemberétől Tittel Göttingenben töltött másfél évet az ottani csillagvizsgáló igazgatója, Carl Friedrich Gauss mellett.

1817. március 4-ig látogatta a Göttingeni Egyetemet, majd Gauss ajánlólevelével Párizsba utazott, ahol engedélyt kapott arra, hogy a Párizsi Királyi Obszervatóriumot bármikor látogathassa és ott megfigyeléseket végezzen. 1818. szeptemberében egy hónapra Angliába utazott, meglátogatta a Greenwich-i Királyi Csillagvizsgálót és találkozott a kor vezető angol csillagászaival. Innen visszatérve 1818. áprilisában nagy lelkesedéssel fogott hozzá az Érseki Csillagvizsgáló igazgatásához.

1824. szeptemberében Tittel Pált, az Egri Érseki Csillagvizsgáló vezetőjét királyi határozattal kinevezték a Gellérthegyi Csillagvizsgáló igazgatójának és az egyetem csillagász tanárának. 1830-ban a matematikusok közül elsőként őt sorolták be az újonnan létesült Tudós Társaság (MTA) tagjai közé.

Az 1831-ben kitört kolerajárványban elkapta a kórt és augusztus 26-án Budán meghalt. Halála után pár nappal Vörösmarty Mihály költeménnyel tisztelgett Tittel Pál emléke előtt. Halála után 37 esztendővel, 1868-ban hűséges tanítványa, Montedegoi Albert Ferenc megírta Tittel életrajzát. Így emlékezett vissza mesterére:

„Kegyelettel emlékszem még most is vissza ifjuságomnak ezen bölcs vezetőjére, s a hálának azon szent és buzgó érzelme, melyet e nagy férfiu ritka nemeslelküsége és kitűnő műveltsége lelkemben ébresztett, tartani fog mig a sír rideg hantjai be nem fedik szívemet, midőn annak dobogását a halál dermesztő lehelete végkép megszüntetendi.”

Egy magyar kutatók által 2003-ban felfedezett 4-5 km átmérőjű kisbolygót Tittelről neveztek el. Pásztón egy kollégium viseli a nevét.

2011 decemberétől az Eszterházy Károly Főiskola Központi Könyvtára a Tittel Pál Könyvtár és Médiacentrum nevet viseli.

 Vörösmarty Mihály: Tittel halálakor

 "Téged, egek s csillagkoronák éjféli barátját,
     A föld fellegein túl rideg ormi lakót,
Hogy közelebb jutnál, a csillagok ősura, téged
     Tittel! ohajtásid tűzseregéhez emelt;
Ah de utánad gyász maradott. Most felmegy az útas,
     S nem leli, melyet várt, lelke az égi gyönyört:
Puszta halommá lőn az imént meglelkesedett szirt,
     S néma jegy a csillag, mely megyen orma fölött."

1831. augusztus 27.

Látnivalók

Az utcában műemlékek nem találhatók.


Forrás

Irodalom

 • Tittel Pál (szócikk Szinnyei József Magyar írók élete és munkái c. művéből)
 • Tittel Pál (szócikk a Wikipédiából)
 • Tittel Pál (szócikk a Magyar Katolikus Lexikonból)
 • Az MCSE csillagászattörténeti portálja
 • Bakos József – Fekete Péter: Eger és Felnémet földrajzi nevei. 2. köt., A belterület nevei. Eger, 1973
 • Kelényi Ottó: Az Egri Érseki Liceum csillagvizsgálójának története. Bp., 1930
 • Kiss Péter: Hatszáznégyen Eger múltjából 1944-ig. Eger, 2007
 • Küssner, Martha: Gauss magyar tanítványa, az egri és budai csillagvizsgáló igazgatója: Tittel Pál = Csillagászati Évkönyv az 1982. évre. Bp., 1981
 • Markó László (főszerk.): Új magyar életrajzi lexikon. Bp., 2007
 • Pelle Béla – Perge Imre: Tittel Pál élete és munkássága = Az Egri Pedagógiai Főiskola Évkönyve 7.  Eger, 1961.
 • Vargha Domokosné: Három bukott angyal: Magyar csillagászok a 18-19. század fordulóján. Harmadik rész: Tittel Pál = Természet Világa, 1997/11. sz (online)
 • Vargha Domokosné: Carl Friedrich Gauss magyar csillagász-barátai: Zách János Ferenc, Pasquich János és Tittel Péter Pál = Magyar Tudomány, 1998/9. sz. (online)
 • Vargha Domokosné: Tittel Péter Pál = A magyar csillagászat klasszikusai (Kézirat alapján digitalizálva a Magyar Elektronikus Könyvtárban)
 • Vargha Domokosné – Kanyó Sándor: …csillagkoronák éjféli barátja: Tittel Pál élete és működése. Bp., 1988
 • Vasné Tana Judit: Albert Ferenc és az egri csillagásztorony. Eger, 2001
 • Vasné Tana Judit: Az egri csillagásztorony: Kiállításvezető. Eger, 2001

Képek

1. kép, A Tittel Pál utca a 60-as évek végén
Eger régen (Facebook-oldal)
2. kép, Tittel Pál arcképe
Tittel Pál (szócikk a Wikipédiából) - URL
3. kép, Tittel tanára és barátja, Carl Friedrich Gauss a göttingeni csillagvizsgáló teraszán
4. kép, A Csillagászati Múzeum a Líceum épületében
5. kép, A Líceum csillagászati tornya
6. kép, Linea Meridionalis, azaz délvonal az egri Líceum Speculájának csillagászati gyűjteményében
7. kép, Tittel Pál könyveinek katalógusa az Egri Főegyházmegyei Könyvtárban


Írta és fényképezte: Bozsik Zoltán